پروژه های راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب

شرکت مشهد ساچ پویا از سال ۱۳۹۳ تاکنون موفق به انجام حدود ۱۰۰ پروژه اجرا شده و درحال اجرا شده است

۰۱

شرکت فرآورده های لبنی گرینه

طراحی، نظارت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کارخانه فرآورده های لبنی گرینه

۰۲

شرکت فرآورده های لبنی جزیره

طراحی، نظارت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کارخانه فرآورده های لبنی جزیره

۰۳

شرکت فرآورده های روغنی شاد گل

طراحی، نظارت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کارخانه روغن شادگل

۰۴

شرکت فرآورده های لبنی نصر دالیا

طراحی، نظارت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کارخانه نصر دالیا

۰۵

شرکت فرآورده های لبنی دالیا

طراحی، نظارت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کارخانه فرآورده های لبنی دالیا

۰۶

شرکت فرآورده های لبنی دالیا

بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کارخانه فرآورده های لبنی دالیا